Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van People to people, handelsnaam De Orthomoleculaire Wereld vertegenwoordigd door Eveline Hoes, gevestigd te Nieuwe Vaart 16, Alkmaar en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76117472.

 

Artikel 1. Definities

De therapeut: Orthomoleculair Therapeut Eveline Hoes (hierna te noemen in het algemeen: therapeut). De patiënt/cliënt en/of praktijk andere therapeut/natuurgeneeskundige (hierna te noemen in het algemeen: cliënt) de wederpartij van therapeut. Incidentele adviezen, levering van  upplementen, losse verrichtingen dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in  pdracht van cliënt worden uitgevoerd. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.

 

Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, dienst of overeenkomst tussen therapeut en cliënt. De cliënt is een ieder die goederen en/of diensten afneemt van therapeut. Door middel van het maken van een afspraak telefonisch, persoonlijk of per mail voor het afnemen van goederen en/of diensten, verklaart de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Client heeft een inspanningsverplichting om zich op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden van therapeut, voorafgaand aan een levering van goederen en/of diensten. Therapeut behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar Algemene Voorwaarden te kunnen wijzigen.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 4. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult/behandeltraject. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen

inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of, in geval van een individueel

consult, mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 5. Duur overeenkomst en ontbinding

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 6. Annulering

Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken.

Artikel 7. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.

 

Artikel 8. Tarieven

De tarieven voor consulten, supplementen, c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarieven. Voor aanvang van de behandeling deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De therapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De therapeut beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 9. Facturering en betaling

Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

 • Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut, volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten.
 • De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.

De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt.

Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat

de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

De therapeut is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, productadvies, onjuiste of onduidelijk weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op website(s) therapeut, prijslijst of informatiefolders, zelfs niet wanneer therapeut hiervan tussentijds op de hoogte is gesteld.

Therapeut is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen van de cliënt. Deze brengt of laat men op eigen verantwoordelijkheid achter.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 • In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.
 • Mocht er zich een klacht of onenigheid voordoen, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat de therapeut altijd zal handelen vanuit haar professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling.
 • U kunt uw klacht ook per e-mail indienen via eveline@deorthomoleculairewereld.nl
 • U ontvangt een bevestiging van ontvangst zodra de email gelezen is. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken beantwoord worden.
 • Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u volgens de nieuwe regelgeving Wkkgz contact opnemen met een klachtenfunctionaris.

Alkmaar, november 2022

Vestigingsadres: Nieuwe Vaart 16, 1823DG Alkmaar
Inschrijfnummer KVK: 76117472
Telefoon: 06-17348787
E-mail: eveline@deorthomoleculairewereld.nl
Website: www.deorthomoleculairewereld.nl

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? 
Neem dan contact op via eveline@deorthomoleculairewereld.nl